Hulp nodig?
Hulp nodig?

Algemene voorwaarden Super Jij

Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

SuperJij!: gevestigd te Jan van Goyenstraat 7, 2931 CN te Krimpen aan de Lek;

Cliënt : de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst of product van SuperJij! wenst af te nemen/afneemt;
 
Definitie cliënt: de rechtspersoon die de overeenkomst heeft getekend. (Bedrijf of privé klant)
 
Definitie diensten: de door SuperJij! aan cliënt, al dan niet online, te leveren of geleverde diensten, zoals training en coaching.

2. Algemeen

2.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.
2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
2.4 Onder de term “schriftelijk” wordt ook verstaan e-mail. Het elektronische systeem van SuperJij! wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.

3. Betaling en facturering

3.1 SuperJij! zendt cliënt (digitaal) facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten.
3.2 Cliënt dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op  de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Cliënt is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.
3.3 Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan cliënt geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan SuperJij! heeft plaatsgevonden.
3.4 SuperJij! is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door cliënt aangegeven e-mailadres.
3.5 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van SuperJij!, zonder enige door cliënt zelf verrekende korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van SuperJij! aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
3.6  Indien cliënt niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim, onder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is.
3.7 Alle kosten van invordering van het door cliënt verschuldigde rechtelijke ofwel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van cliënt. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen incassokosten, alsmede de kosten van door SuperJij! ingeschakelde advocaten deurwaarders en andere deskundigen.

4. Annulering door/opzegging van en verhindering van cliënt bij een programma.

4.1 Cliënt is gerechtigd deelname te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een programma te beëindigen, volgens de volgende termijn:
Coaching: 24 uur voor aanvang van de gemaakte afspraak. Indien dit niet het geval is wordt er 25 euro in rekening gebracht.
4.2 Annulering van deelname aan een programma respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door cliënt door middel van een e-mail aan het adres van SuperJij!.
4.3 Bij annulering/opzegging door cliënt is SuperJij! niet gehouden tot restitutie pro rata van het door cliënt betaalde bedrag, en cliënt is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan SuperJij! te voldoen.

5. Aansprakelijkheid

5.1  SuperJij! is niet aansprakelijk jegens cliënt voor enige schade voortvloeiende uit deze overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van SuperJij!.
5.2  Indien en voor zover op SuperJij! enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van  de betreffende schade dekt en tot uitkering vergaat.
5.3 Afgezien van de in artikel 5.1 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van SuperJij! in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.
5.4 Iedere schade jegens SuperJij!, behalve een schade die door SuperJij! is erkend vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

6. Overmacht

6.1 Indien SuperJij! door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is SuperJij! gerechtigd zonder enige verplichting tot schade- vergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling onder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van SuperJij! op betaling door cliënt voor reeds door SuperJij! verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
6.2 SuperJij! zal cliënt zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. SuperJij! heeft slechts een inspanningsverplichting.
6.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van SuperJij!) waardoor SuperJij! tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden, oproer, oorlog, rellen, overstromingen, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van SuperJij! kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt (verder) nakomt.

7. Vertrouwelijkheid

7.1 SuperJij! zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt, tenzij anders is overeengekomen of SuperJij! daartoe is gehouden op grond van wet-of regelgeving.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1  De intellectuele eigendomsrechten betreffende door SuperJij! ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, hand-outs, voordrachten, oefeningen, uitingen op internet/site van SuperJij! en haar concepten, e-mails, modellen technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van SuperJij! berust bij SuperJij! of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden.
8.2  Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 8.1 genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
8.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SuperJij! is het niet toegestaan om enig door SuperJij! aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.
8.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door SuperJij!geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

9. Persoonsgegevens

9.1 SuperJij! behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving, welke als bijlage bij deze voorwaarden is opgenomen.
9.2  SuperJij! neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van cliënt. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst. 
9.3 Cliënt stemt in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechten

10.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de  bevoegde rechter te Rotterdam, onverminderd het recht van SuperJij! een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.


Terug naar home
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram